Thông báo về tài sản đánh rơi

Nhận - trả vật rơi

  1. Nếu bạn tìm thấy một vật rơi, vui lòng đưa đến văn Phòng làm việc và điền vào mẫu “Tìm thấy vật rơi”.
  2. Chúng tôi sẽ thông báo cho chủ sở hữu hoặc đăng thông tin trực tuyến nếu chúng tôi không thể xác định chủ sở hữu. Tất cả các vật rơi bị mất sẽ được lưu trữ cho đến khi chủ sở hữu đến nhận.
  3. Các vật phẩm bị mất được lưu trữ. Chủ sở hữu nên ký tên của họ sau khi báo mất vật rơi hoặc nhận lại vật rơi.
  4. Nếu không ai nhận lại vật rơi. Các vật rơi sẽ được lưu trữ trong vòng 6 tháng nếu chủ nhân không đến nhận sẽ được trả lại cho người tìm thấy chúng.
  5. Chúng tôi thiết lập “Bảng bảo lưu vật rơi”, chủ sở hữu có thể đăng ký với Văn Phòng Trung tâm và nếu tìm thấy nó, chúng tôi sẽ thông báo cho chủ sở hữu để nhận lại.

Phương pháp xử lý nếu không ai nhận lại vật rơi

  1. Trong vòng 6 tháng chủ nhân không đến nhận, vật rơi sẽ được trả lại cho người tìm thấy chúng.
  2. Nếu người tìm thấy món đồ không muốn nhận,chúng tôi sẽ xử lý.
  3. Chính sách này đã được Ban chủ nhiệm phê duyệt.