Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Tên Chức vụ Nhiệm vụ Điện thoại nội bộ Văn phòng làm việc E-mail
蔡雅薰 Chủ nhiệm Quản lý nghiệp vụ 5131 706 mtced@deps.ntnu.edu.tw
Du Zhaomei Phó chủ nhiệm Hỗ trợ tương tác và giúp đỡ chủ nhiệm quản lý nghiệp vụ 5117 709 tuc@ntnu.edu.tw
Xu Wenyi Thư ký
  1. 中心公文表件檢核及業務協調
  2. 中心業務督導會議、中心主管會議業務
  3. 校級會議工作報告、評鑑等文書資料彙整
  4. 協助外賓接待及學生事務
  5. 其他交辦事項
5132 706 wyhsu@ntnu.edu.tw